^Naar boven
facebook-icon        Google-Photos-icon-logo2        youtube

Foto's

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

A.s. 27 januari 2017 - Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Oudega Kolderwolde

Vrijdag 27 Januari 2017 - Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang

De notulen van vorig jaar kunt u hieronder lezen:
 

Notulen Vergadering Dorpsbelang 22.01.2016

Naast leden van dorpsbelang zijn aanwezig de heer Durk Durksz (DD, wethouder), de heer Klaas Knobbe (KK, dorpscoördinator), de heer Henk Bolding, wijkbeheerder, en de heer Meine van Dijke, gemeenteraadslid

Met kennisgeving afwezig : Sytze Holtrop (gemeenteraadslid, CU), Anna van der Goot, Jentje en Anneke de Jong, Uco en Aukje Smit, Mevrouw Hiemstra.

 

1.           Opening: De voorzitter heet iedereen welkom.

2.           Vaststellen Agenda – zoals rondgedeeld

3.           Mededelingen en ingekomen stukken: Er zijn geen mededelingen en/of binnengekomen stukken.

4.           Notulen jaarvergadering 30.01.2015
De notulen van de vorige jaarvergadering worden niet voorgelezen aangezien ze voorafgaand aan de jaarvergadering op de website (oudega-kolderwolde.nl) zijn gepubliceerd. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

5.           Jaarverslag - Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris. (Ook het jaarverslag is op de website kolderwolde.nl gepubliceerd.)
Dominicus corrigeert één opmerking over de ovonde. Er komt geen fietstunnel omdat dit in tijd een langer traject is. Het is geen financiële kwestie.

6.           Financieel verslag penningmeester - Catrinus Hiemstra licht financieel overzicht toe. Sokkel voor informatiebord is geplaatst. Bord volgt dit voorjaar.
Per saldo is het bedrag gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar. Het prijzengeld van de jeugd is besteed aan oudejaarsactiviteiten.

7.           Verslag Kascommissie en verkiezing nieuw lid
De kascommissie (Hendrie de Vries, aanwezig & Fimme Jan van der Wal, niet aanwezig) keurt het financieel verslag goed. De kascommissie wordt in zijn geheel vervangen – niet alleen Fimme Jan maar ook Hendrie om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Nieuwe kasleden zijn nr. 2 = Thomas Dijkstra, en nr. 23 = Jelte de Kroon.

8.           Sinterklaascommissie
Verslag wordt voorgelezen. Thea Ketelaar is nog het enige lid van de commissie. Dorpsbelang zal contact met   Dorpsbelang van Elahuizen opnemen om belangstelling te peilen voor een gezamenlijke Sinterklaascie. De situatie is eveneens een onderwerp voor het Groot Skeakel

MFC De Skeakel

Jacob van Dijk bespreekt de voornaamste onderwerpen.

Financiën: In 2014 is er groot onderhoud gepleegd: de foyer is opgeknapt en er is apparatuur aangeschaft (beamer). Financieel kwam de Skeakel hierdoor in de min. In 2015 zijn de financiën weer op orde gemaakt, en is De Skeakel in de plus geëindigd door slechts minimale uitgaven te doen.
Oud & Nieuw: De Skeakel is erg tevreden over het oud & nieuw feest. Voor herhaling vatbaar.
Beheerder(s): In 2015 werd Tiny Noordmans aangesteld als één van de twee beheerders van De Skeakel, na het vertrek van Wieger Haarsma. In 2016 zullen echter zowel Tiny als Jeltje stoppen met hun werkzaamheden. Minke de Vries zal per 01.01.2016 de werkzaamheden van Tiny overnemen. Na het vertrek van Jeltje zal ze als enige beheerder verder

Activiteitencie

Egbert leest het verslag voor. In 2015 zijn veel activiteiten georganiseerd en ook in 2016 staat veel op de planning. 

Koningsdag: op koningsdag zal samengewerkt worden met de Bokkenpop organisatie omdat Bokkepop dit jaar eind April zal plaatsvinden, en de tent er dan toch staat. 

Dorpsfeest: het thema van het dorpsfeest van 2016 is “Multi-culti”, en zal op 23, 24 en 25 juni plaatsvinden. 
Er ligt overigens een voorstel van een aantal dorpelingen op tafel, om het dorpsfeest om het jaar met Elahuizen te vieren. In het tussenjaar zou er dan een “klein” dorpsfeest kunnen worden georganiseerd. Wordt vervolgd.

9.           Speeltoestellen
De activiteitencie wil actiever worden met het verhuren van de speeltoestellen. Het geld dat hiermee verdiend wordt, kan dan aangewend worden voor onderhoud.
Overhevelen geldstroom van Dorpsbelang naar De Skeakel:  er wordt geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel om de geldstroom voor de speeltoestellen over te hevelen van het Dorpsbelang naar De Skeakel.

10.         Vragen voor wethouder en dorpscoördinator
- vraag/klacht over het “slordig” bermonderhoud en hekkelen > KK neemt notitie en komt er op terug. KK geeft wel aan dat er na de fusie dingen zijn veranderd in het groenbeheer. Er wordt minder gemaaid en meer op verschraling en diversiteit ingezet. Het afvoeren van gras na maaien is nog niet altijd goed geregeld. Uiteraard is huidige groenbeheer ook een bezuinigingsmaatregel.
Dominicus Ketelaar merkt op of goedkoop uitbesteden een optie is. Henk Bodling maakt een notitie hiervan.
- vraag over beleid voor ridderzuring & berenklauw : ridderzuring staat niet op de lijst van te bestrijden planten, en berenklauw wordt alleen weggehaald door de gemeente als er contact gevaar is. Algemeen beleid is : begroeiing mag verkeer niet hinderen.
- vraag over toekomst stortplaats & papiercontainers > DD geeft aan dat huidige situatie w.b. de stort nog zeker tot 2018 zal duren. Er zijn nog geen duidelijke plannen voor wat daarna gebeurt. 1 Stortplaats lijkt de goedkoopste optie, maar dit betekent dat de stort voor veel mensen ver weg is. DD verwacht dan ook dat er in ieder geval 2 stortplaatsen zullen komen. In Koudum is ook een stortplaats maar Koudum ligt in een andere gemeente en mag dus niet gebruikt worden door de bewoners van DFM. Op provincieniveau zijn hier gesprekken over, maar men is er nog niet uit.
Wat papiercontainer betreft, deze komt er. Er komen nog nadere gesprekken met verenigingen e.d.
Wonen: vraag is waarom in Terherne de gemeente wel voor de verkoop van huurwoningen heeft kunnen gaan liggen (berichtgeving in krant, red.)? DD legt uit dat deze berichtgeving, of de interpretatie ervan, niet helemaal klopt. Woningbouwcorporaties moeten aan gemeentes voorleggen wat zij met hun woningen willen doen. De gemeente kan dan een advies afgeven maar dit advies is niet bindend. Gemeente heeft voor de woningen in Terherne advies afgegeven niet te verkopen maar woningbouwcorporaties kunnen dit advies naast zich neerleggen.
- Klacht over grit dat in tuinen werd geblazen.
- Vraag over ontbreken reflectorpaaltjes op de weg langs het Swin > KK maakt notitie. Mieke Haarsma oppert om strepen terug te zetten op de weg. DD legt uit dat strepen opzettelijk zijn weggelaten omdat met strepen harder wordt gereden.
- Thea Ketelaar geeft aan dat banden worden lek gereden op de versmalling bij Kolderwolde omdat de paaltjes regelmatig verdwijnen. DD vraagt dit te melden bij de gemeente. KK maakt notitie van opmerking dat de versmalling niet heel duidelijk is.
- Ulbe Zuiderbaan meldt ontevreden te zijn dat versmalling bij voetbalveld er niet komt, ondanks toezegging in het verleden. Versmalling is niet opgenomen in fietspad-plan en dit blijft zo. Eerder gemaakte toezeggingen door de voormalige gemeenten hebben het niet altijd gehaald in huidige plannen.
Kolderwolde bos: het planten van nieuwe bomen (op boomplantdag?) is nog niet definitief. KK komt er op terug.
- Tiede Hiemstra : complimenteert gemeente met kappen van scheven boom op Bokkeleane na vorige vergadering. Nu meldt hij dat er water op de weg staat (0,5 meter). KK meldt dit meteen aan de gemeente.

In zijn algemeenheid wil KK het dorp meegeven dat veel zaken die besproken zijn, direct aan de gemeente kunnen worden gemeld. Men hoeft niet te wachten tot jaarvergadering. Meldingen kunnen via de app De Fryske Marren worden doorgegeven. Deze app kan via de Play Store of iTunes gedownload worden.

11.         Bestuursverkiezing aftreedschema :
Catrinus Hiemstra treedt af. Hij wordt uitgezwaaid met een presentje. Clasien Andela wordt voorgedragen als bestuurslid en met algemene instemming aangenomen.

12.         Rondvraag
Johannes de Boer : Wie kan AED bedienen? DB zal lijstje in dorpskrantje zetten.
Jan Volbeda : zijn de veiligheidsinitiatieven zoals de dorpsapp iets voor Oudega? Catrinus is naar een informatieavond geweest en ook KK kent het initiatief. Er is een agent die voorlichting geeft. Wordt vervolgd.
Frans Veltman: Rommel van feestje jeugd op de hoek van de algemiene wei werd niet opgeruimd. Als er een feestje wordt gehouden, ruim dan de rommel op!
Jelte de Kroon: Waarom wordt niet gestrooid op landbouwweggetje? Het was spiegelglad. En er woont nog wel een wethouder aan!! DD legt uit dat dat laatste niet van invloed is op het strooibeleid. Voor eigen initiatieven (Cor Buma) kunnen geen rekeningen naar de gemeente worden gestuurd. Zout ophalen bij de gemeenten (Dominicus Ketelaar) is ook niet mogelijk.
Anna vd Goot (via DK): melding van gat in de weg bij Landman. Ligplaats bootjes moet voor bewoners blijven. En suggestie om facebookaccount voor dorp aan te maken. Er is nota genomen van de meldingen/suggesties.

DD ten slotte meldt nog dat Túk Wenje succesvol is geweest. Op provinciaal niveau komt er een vervolg: zie website > duurzaambouwloket.nl/landingspagina_fryslan.php

Na de pauze volgt er een diapresentatie van Andries Visser. Iedereen zit weer te genieten van oude foto’s van vroegere dorpsfeesten.


Copyright © 2014. Oudega-Kolderwolde.nl Rights Reserved.